หน้าแรก
ประกาศผล
รายละเอียด
ประกวดวาดภาพ
ประกวดภาพยนตร์สั้น
ข่าวกิจกรรม
ติดต่อ
การส่งผลงานการประกวด “วาดภาพ” 

๑. เป็นงานจิตรกรรม หรืองานสื่อผสมอื่นๆ ไม่จำกัดแนวคิดและเทคนิค เป็นงานสร้างสรรค์ความรักชาติ ความสามัคคี ตามแนวคิดหลัก
   คือ “Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ได้ชมผลงาน
๒. ต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง
๓. เป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการแสดงหรือประกวดที่อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
๖. การประกวด “วาดภาพ” แบ่งเป็น ๒ รอบ รอบคัดเลือก และรอบการวาดภาพสด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
คณะบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ภัณฑารักษ์อิสระ, อาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้เชี่ยวด้านงานศิลปะ
อาจารย์ชลิต นาคพะวัน
ศิลปิน และเจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะ, อาจารย์ และเจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะ Chalit Art Project and Gallery
รายละเอียดรอบคัดเลือก
   - ส่งผลงานขนาด กว้าง x ยาว ไม่เกิน ๔๒ x ๒๙.๗ ซม. (ขนาด A3)
   - ระบุข้อมูลชื่อผลงาน เทคนิค แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ปีที่สร้างผลงานพร้อมใบสมัคร
   - ส่งผลงานไปยังส่วนประสานงาน “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๘”
     หมดเขตส่งผลงาน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยดูตราประทับจากไปรษณีย์เป็นสำคัญ

รายละเอียดการประกวดรอบการวาดภาพสด
   - ผลงานมีขนาด กว้าง x ยาว ไม่เกิน ๔๒ x ๕๙.๔ ซม. (ขนาด A2)
   - ระบุข้อมูลชื่อผลงาน เทคนิค แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ปีที่สร้างผลงาน
   - ผู้ผ่านรอบคัดเลือกจะต้องวาดภาพ ณ สถานที่ที่โครงการจัดเตรียม และจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
     การวาดภาพให้พร้อมสำหรับการประกวดวาดภาพสดด้วยตนเอง โดยโครงการจะเป็นผู้จัดเตรียมเฟรม สำหรับวาดภาพไว้ให้
   - กำหนดระยะเวลาการประกวดการวาดภาพสด ภายใน ๕ ชั่วโมง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

File : application1-v2.pdf (43KB)
[ DOWNLOAD ]

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานการประกวดวาดภาพ
   ๑.  แนวคิดและเนื้อหา                               ๒๕  คะแนน
   ๒.  การจัดองค์ประกอบศิลป์                         ๒๕  คะแนน
   ๓.  เทคนิควิธีการและการใช้สี                        ๒๕  คะแนน
   ๔.  การแสดงออกและความสมบูรณ์ของภาพ          ๒๕  คะแนน
                                            รวม     ๑๐๐  คะแนน

รางวัลการประกวด โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๘ (การประกวด “วาดภาพ”)
๑.  รางวัลชนะเลิศ
    ได้รับทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท 
    พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศ จากปลัดกระทรวงกลาโหม
    และใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
    ได้รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท 
    พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากปลัดกระทรวงกลาโหม 
    และใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
    ได้รับทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท 
    พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากปลัดกระทรวงกลาโหม 
    และใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
    ได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 
    พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากปลัดกระทรวงกลาโหม 
    และใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๕.  รางวัลชมเชย จำนวน ๖ รางวัล
    ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท 
    พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

File : application1-v2.pdf (43KB)
[ DOWNLOAD ]