หน้าแรก
ประกาศผล
รายละเอียด
ประกวดวาดภาพ
ประกวดภาพยนตร์สั้น
ข่าวกิจกรรม
ติดต่อ
การส่งผลงานการประกวด “ภาพยนตร์สั้น” 

๑. จัดทำภาพยนตร์สั้น ความยาว ๓-๕ นาที
๒. นำเสนอเนื้อหาตามแนวคิดหลัก “Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” สื่อถึงความ
   รักชาติ ความสามัคคี และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ได้ชมผลงาน
๓. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักและเนื้อหา
๔. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆและต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบัน
   ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยก
   ในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
๕. การถ่ายทำ ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ 
   หรือกล้องประเภทอื่นๆ ทำเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล AVI หรือ MOV ขนาดภาพ ๑๖:๙
๖. การผลิตภาพยนตร์สั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
๗. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ
   ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทาง
   ปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
๘. ผลงานจะต้องใส่ชื่อหรือคณะผู้ส่งประกวด และตำแหน่งต่างๆ
๙. ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก เลียนแบบ และไม่เคยส่งประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใดมาก่อน
๑๐. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑. การประกวด “ภาพยนตร์สั้น” แบ่งเป็น ๒ รอบ รอบคัดเลือก และรอบตัดสิน
   -ผลงานของทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมการ Workshop โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมการ Workshop ไม่เกิน ๕ คนต่อทีม 
   -ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกสามารถนำองค์ความรู้จากการ Workshop ไปพัฒนาผลงานได้ แต่ยังคงไว้ ในเนื้อหาเดิม
    เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับภาพยนตร์สั้น สำหรับส่งประกวดในรอบตัดสิน ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการ Workshop
๑๒. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานต้นฉบับโดยบันทึกงานเป็น DVD จำนวน ๑ แผ่น และสำเนา จำนวน ๔ แผ่น โดย
   ระบุชื่อผู้ส่งผลงาน โทรศัพท์  และอีเมล์  พร้อม Upload ภาพยนตร์สั้น ที่ส่งเข้าประกวดใน Youtube
   “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย” และ Share File ไปที่ Facebook “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย”
๑๓. ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   ๑๔. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

   ส่งผลงานไปยังส่วนประสานงาน “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๘”
   หมดเขตส่งผลงาน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยดูตราประทับจากไปรษณีย์เป็นสำคัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์บัณฑิต ทองดี
นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับละครโทรทัศน์ ผู้กำกับมิวสิควิดีโอ ผู้กำกับภาพยนตร์สั้น นักเขียนบทภาพยนตร์ โปรดิวเซอร์ และผู้ควบคุมการสร้าง อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว
ผู้กำกับภาพยนตร์และละคร, นักเขียนบทภาพยนตร์ และ ผู้ควบคุมการสร้างภาพยนตร์
คุณชยนพ บุญประกอบ
ผู้กำกับภาพยนตร์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

File : application2-v2.pdf (40KB)
[ DOWNLOAD ]

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น
   ๑.  เนื้อหาตรงตามประเด็นที่กำหนด                             ๓๐  คะแนน
   ๒.  แนวคิดในการนำเสนอ                                     ๓๐  คะแนน
   ๓.  ความคิดสร้างสรรค์                                       ๒๐  คะแนน
   ๔.  คุณภาพการผลิต (ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง)           ๒๐  คะแนน
                                                      รวม     ๑๐๐  คะแนน

รางวัลการประกวด โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๘ (การประกวด “ภาพยนตร์สั้น”)
๑.  รางวัลชนะเลิศ
    ได้รับทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท 
    พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศ จากปลัดกระทรวงกลาโหม
    และใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
    ได้รับทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท 
    พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากปลัดกระทรวงกลาโหม 
    และใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
    ได้รับทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท 
    พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากปลัดกระทรวงกลาโหม 
    และใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
    ได้รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท 
    พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากปลัดกระทรวงกลาโหม 
    และใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๕.  รางวัลชมเชย จำนวน ๖ รางวัล
    ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
    พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

File : application2-v2.pdf (40KB)
[ DOWNLOAD ]