ประกาศผล มอบรางวัลและพิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย