รางวัลชนะเลิศ

ได้รับทุนการศึกษา ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศ
จากปลัดกระทรวงกลาโหมและใบประกาศเกียรติคุณ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ได้รับทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
จากปลัดกระทรวงกลาโหมและใบประกาศเกียรติคุณ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ได้รับทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
จากปลัดกระทรวงกลาโหมและใบประกาศเกียรติคุณ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รางวัลชมเชย จำนวน ๑๒ รางวัล

ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รางวัลขวัญใจคนกันเอง

ได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม