โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย

    โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสนับสนุนงานความมั่นคงของชาติและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

    โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเป็นเยาวชน อายุ ๑๕ - ๒๕ ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองผ่านหัวข้อที่กำหนดเพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยเยาวชนได้พิจารณาศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความเห็นถึงสภาวะทางสังคมและสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการประกวด ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดหัวข้อและกิจกรรมการประกวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในห้วงเวลา ดังนี้


การประกวดที่ผ่านมา

    ปีที่ ๑ จัดการประกวดผลงานจิตรกรรม (ภาพวาด) ในหัวข้อ “ทำให้พ่อได้สุขใจ ทำให้ไทยได้มั่นคง ”    ปีที่ ๒ จัดการประกวดผลงานภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “จิตสำนึกรักเมืองไทย”    ปีที่ ๓ จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “เดินหน้าประเทศไทย…ร่วมกัน”

    ปีที่ ๔ จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย…สำนึกดี”


    ปีที่ ๕ จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ความเมตตา…ปรารถนาดี”

    ปีที่ ๖ จัดการประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ ความยาว ๑ นาทีและการสร้างสรรค์บทเพลง ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่...ร่วมต้านทุจริต”

    ปีที่ ๗ จัดการประกวดการแสดง ในหัวข้อ “Show Time Show Thai”

    ปีที่ ๘ จัดการประกวดการแสดง ในหัวข้อ “Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน”

    ปีที่ ๙ จัดการประกวด ในหัวข้อ "เยาวชนนักพัฒนา...The Young Developers"


    ปีที่ ๑๐ จัดการประกวด ในหัวข้อ "ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลัง สร้างสรรค์สังคมไทย"