หน้าแรก
ประกาศผล
รายละเอียด
ประกวดวาดภาพ
ประกวดภาพยนตร์สั้น
ข่าวกิจกรรม
ติดต่อ
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด

๑. การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม คือ
    ๑.๑ การประกวด “วาดภาพ”
         สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมต้น คือ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วยสมาชิก ไม่เกิน ๓ คน/ทีม
    ๑.๒ การประกวด “ภาพยนตร์สั้น”
         สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย คือ มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือเทียบเท่า ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน ๕ คนขึ้นไป/ทีม
๒. นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจากการประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม จะได้เข้าร่วมการ Workshop  จากศิลปิน หรืออาจารย์ในแต่ละแขนงสาขา (ก่อนการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ)
๓. การประกาศผลรอบคัดเลือกทาง Website และ Facebook “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย” 
๔. การประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัลในพิธีปิดโครงการฯ ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพินิตประชานาถ  ศาลาว่าการกลาโหม

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องส่งใบสมัคร โดย Download จาก Website ของโครงการ พร้อมจัดส่งข้อมูลเอกสาร คุณสมบัติตามรายละเอียดของการรับสมัคร

  เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน
   ๑.  ใบสมัคร
   ๒.  สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประชาชน
   ๓.  ผลงาน