หลักเกณฑ์การประกวดและรายละเอียดการประกวด

การจัดกิจกรรมประกวด เปิดรับสมัครนักเรียนจากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

การส่งผลงานการประกวดโครงงาน

เกณฑ์การตัดสิน

เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน

สถานที่จัดส่งผลงาน และสอบถามรายละเอียด

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๐

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม
ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๙๑-๗๘๐-๖๑๕๓
Email : rakmuangthai10@gmail.com
Facebook : จิตสำนึกรักเมืองไทย

รางวัลสำหรับการประกวด