ระยะเวลาการจัดประกวด

ระยะเวลาดำเนินการ กิจกรรม / แผนการดำเนินงาน
๖ มิ.ย ๖๐ การแถลงข่าวเปิดโครงการ "จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 9"
๖ มิ.ย ๖๐ เป็ดรับสมัคร และส่งผลงาน
๒๑ ก.ค. ๖๐ ปิดรับสมัคร และส่งผลงาน
๑๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๐ คณะกรรมการพิจารณาผลงานในรอบคัดเลือก
๔ ส.ค. ๖๐ การประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน
มอบทุนเพื่อสร้างโครงงานให้กับผู้ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน
๗ ก.ย. ๖๐ คณะกรรมการพิจารณาผลงานในรอบตัดสิน
งานมอบรางวัล และพิธีปิดโครงการ "จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๙"

หลักเกณฑ์การประกวดและรายละเอียดการประกวด

การจัดกิจกรรมประกวด เปิดรับสมัครนักเรียนจากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

 • ๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนจากทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

 • ๒. สมาชิกในทีมจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และไม่เกิน ๑๕ คน

 • ๓. แต่ละทีมจะต้องมีคุณครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษาในการสร้างผลงาน อย่างน้อย ๑ ท่าน

 • ๔. โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถส่งทีมผู้เข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ทีม และแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

 • ๕. แต่ละทีมจะต้องนำเสนอเนื้อหาตามแนวคิดหลักของโครงการ คือการร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้ในท้องถิ่นมาต่อยอด พัฒนาและสร้างสรรค์

 • ๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานที่สร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/สังคม ให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านต่างๆ

 • ๗. ผู้เข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อโครงงานตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักและเนื้อหา

 • ๘. ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่มีการคัดลอก หรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือเคยเผยแพร่ หรือปรากฎในที่อื่นๆ หรือสื่อใดๆ มาก่อน หากพบว่าทำผิดกติกา คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที

 • ๙. ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ๑๐. การตัดสินการประกวดจะพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

 • ๑๑. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การส่งผลงานการประกวดโครงงาน รอบคัดเลือก

 • ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจะต้องส่งโครงงาน โดยเสนอเป็นเอกสารแนวความคิด หลักการ เหตุผล ขั้นตอนการดำเนินงาน ความสำเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับ ชื่อโครงงาน และอื่นๆ ตามรายละเอียดในเอกสารการสมัคร

 • ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจะต้องส่ง Clip หรือ File VDO บรรยายรายละเอียดของโครงงานอย่างชัดเจน โดยมีความยาวไม่เกิน ๕ นาที

 • ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน จะได้รับทุนสนับสนุนทีมละ ๕๐๐๐ บาท เพื่อนำไปพัฒนาโครงงาน โดยสร้างเป็นแบบจำลอง Model หรือ Mock Up

รอบตัดสิน

 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสินต้องเสนอโครงงาน พร้อมเอกสาร บอร์ดข้อมูล แบบจำลอง Model, Mock Up หรืออื่นๆ ต่อหน้าคณะกรรมการ

 • โครงการฯ จะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับแต่ละทีม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร

การประกาศผล

 • การประกาศผลรอบคัดเลือกทาง www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com และ facebook จิตสำนึกรักเมืองไทย

 • การประกาศผลรอบชิงชนะเลิศและมอบรางวัลในพิธีปิดโครงการฯ ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

เกณฑ์การตัดสิน

 • ๑. วิธีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้ในท้องถิ่นมาต่อยอด พัฒนา และสร้างสรรค์

 • ๒. ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และน่าสนใจ

 • ๓. สามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริง มีคุณค่าต่อชุมชนและสังคม

 • ๔. โครงการที่เสนอ มีความยั่งยืนต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน

 • ๑. ใบสมัคร
 • ๒. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประชาชน
 • ๓. ผลงาน

สถานที่จัดส่งผลงาน และสอบถามรายละเอียด

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๙

๓๒ ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๖ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๙-๘๔๔๗ โทรสาร ๐-๒๕๓๙-๘๐๕๖

รางวัลสำหรับการประกวด

รางวัลชนะเลิศ

ได้รับทุนการศึกษา ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศ
จากปลัดกระทรวงกลาโหมและใบประกาศเกียรติคุณ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ได้รับทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
จากปลัดกระทรวงกลาโหมและใบประกาศเกียรติคุณ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ได้รับทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
จากปลัดกระทรวงกลาโหมและใบประกาศเกียรติคุณ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รางวัลชมเชย จำนวน ๑๒ รางวัล

ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รางวัลขวัญใจคนกันเอง

ได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม