เปิดรับสมัครประกวดผลงาน
๖ มิ.ย. ๖๐ - ๒๑ ก.ค. ๖๐
ส่งผลงาน
๖ มิ.ย. ๖๐ - ๒๑ ก.ค. ๖๐
ประกาศผลรอบคัดเลือก
๔ ส.ค. ๖๐
ประกาศรอบตัดสิน มอบรางวัล
๗ ก.ย. ๖๐
ข่าวสาร
ผลการตัดสินการประกวด "เยาวชนนักพัฒนา...The Young Developers" (รอบคัดเลือก)

ผลการตัดสินการประกวด "เยาวชนนักพัฒนา...The Young Developers" (รอบคัดเลือก)

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๙เอกสารประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่เอกสารประชาสัมพันธ์

"ใบสมัคร" เข้าร่วมกิจกรรม

"ใบสมัคร" เข้าร่วมกิจกรรม

“เยาวชนนักพัฒนา” The Young Developers การประกวดโครงงานในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับการศึกษา- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - หรือเทียบเท่าเอกสารใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่นี้PDF : Application & Proposal Form JSN9.pdfWORD: Application & Proposal Form JSN9.docx

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๙

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๙

บทสรุปผู้บริหาร             โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยเป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนงานความมั่นคงของชาติและความรับผิดชอบต่อสาธารณะโดยมีเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิดมุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองผ่านหัวข้อที่กำหนดเพื่อให้ส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวด โดยเยาวชนได้พิจารณาศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนความเห็นถึงสภาวะทางสังคมเพื่อตกผลึกแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการประกวดซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดหัวข้อและกิจกรรมการประกวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในห้วงเวลาดังนี้           ปีที่๑    จัดการประกวดผลงานจิตรกรรม(ภาพวาด) ในหัวข้อ                       “ทำให้พ่อได้สุขใจทำให้ไทยได้มั่นคง”            ปีที่๒    จัดการประกวดผลงานภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ                       “จิตสำนึกรักเมืองไทย”            ปีที่๓    จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลงภาพถ่ายและสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ                       “ร่วมกัน...เดินหน้าประเทศไทย”             ปีที่ ๔    จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ                        “สำนึกดี...ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย”            ปีที่ ๕    จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ                        “ความเมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน”            ปีที่ ๖    จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ                        “คนรุ่นใหม่...ร่วมต้านทุจริต”            ปีที่ ๗    จัดการประกวดการแสดง ในหัวข้อ                         “Show Time Show Thai”            ปีที่ ๘    จัดการประกวดวาดภาพ และภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ                        “Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๙             สำหรับการดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี ๒๕๖๐(ปีที่ ๙) เป็นการสานต่อแนวความคิดและการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยขยายผลสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ในการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ สำหรับในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดเพื่อให้เกิดความน่าสนใจในกลุ่มเยาวชนมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประกวดโครงงานในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานการทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนนักพัฒนา The Young Developers”ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติเป็นหัวข้อหลัก เพื่อให้เยาวชนได้นำเสนอแนวความคิดถ่ายทอดจินตนาการด้วยศรัทธา และพลังของความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน             การดำเนินโครงการได้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สื่อมวลชน ภาคเอกชน และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและดำเนินการต่อกลุ่มเป้าหมายเยาวชนในสถาบันการศึกษา ด้วยการปลูกฝังแนวคิด ตลอดจนการสร้างสำนึกความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมทางสังคมของเยาวชนให้ร่วมแสดงออกผ่านกิจกรรม พร้อมทั้งขยายผลนำผลผลิตจากการประกวดมาเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบของการรณรงค์สร้างจิตสำนึกทางสังคม             ทั้งนี้ สิ่งที่ได้รับจากการดำเนินโครงการในประการสำคัญ คือ การร่วมกันตระหนักถึงความรัก รับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ การมีส่วนร่วมกันสะท้อนแนวคิดและมุมมองทางสังคม สู่การขับเคลื่อนสังคมผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ จากการประสานงานกันทั้งองค์กรทางการศึกษา และภาคประชาสังคมที่มีอุดมการณ์ แนวคิด และเป้าประสงค์ร่วมกัน ที่อยากเห็นประเทศไทย ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขในสังคมที่มีคุณภาพ ด้วยความมั่นคงยังยืนสืบไป