หน้าแรก
ประกาศผล
รายละเอียด
ประกวดวาดภาพ
ประกวดภาพยนตร์สั้น
ข่าวกิจกรรม
ติดต่อ
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย
ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๘)

       โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสนับสนุนงานความมั่นคงของชาติและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

       โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเป็นเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองผ่านหัวข้อที่กำหนดเพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยเยาวชนได้พิจารณาศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความเห็นถึงสภาวะทางสังคมและสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการประกวด ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดหัวข้อและกิจกรรมการประกวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในห้วงเวลา ดังนี้

ปีที่ ๑
จัดการประกวดผลงานจิตรกรรม (ภาพวาด) ในหัวข้อ “ทำให้พ่อได้สุขใจ ทำให้ไทยได้มั่นคง ”
ปีที่ ๒
จัดการประกวดผลงานภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “จิตสำนึกรักเมืองไทย”
ปีที่ ๓
จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “เดินหน้าประเทศไทย…ร่วมกัน”
ปีที่ ๔
จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย…สำนึกดี”
ปีที่ ๕
จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ความเมตตา…ปรารถนาดี”
ปีที่ ๖
จัดการประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ ความยาว ๑ นาทีและการสร้างสรรค์บทเพลง ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่...ร่วมต้านทุจริต”
ปีที่ ๗
จัดการประกวดการแสดง ในหัวข้อ “Show Time Show Thai”

       สำหรับการดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๘) เป็นการสานต่อแนวคิดและการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยขยายผลสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ในการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ สำหรับในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวด เพื่อให้เกิดความสนใจในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” ในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติเป็นหัวข้อหลัก เพื่อให้เยาวชนได้นำเสนอแนวคิด ถ่ายทอดจินตนาการด้วยศรัทธาและพลังของความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน

การประกาศผลการประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๘
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ (รอบชิงชนะเลิศ)

รางวัลชนะเลิศ
ทีมศิลปะสมคิด
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ทีม SAPA Art
โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ทีมซุปเปอร์ Art nf.
โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
ทีม Two Art
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จ.หนองคาย

รางวัลชมเชย จำนวน ๖ รางวัล
ทีม ๒ สิงห์พี่น้อง
โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
ทีม KKW Art
โรงเรียนกู่แก้ว จ.อุดรธานี
ทีมอนุบาลเพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี
ทีมช่อทองหลาง
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
ทีม Yello Moon
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จ.หนองคาย
ทีม ๑ คนหัวหาย ๒ คนเพื่อนตาย
โรงเรียนหัวถนนวิทยา จ.ชลบุรี

ผลการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น (รอบชิงชนะเลิศ)

รางวัลชนะเลิศ
ทีมมารีวิทยา
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ทีมม๊าววว Production
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ทีม Condensee’
โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
ทีม CKW Shortfilm
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา

รางวัลชมเชย จำนวน ๖ รางวัล
ทีม Positive Club
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา จ.อุดรธานี
ทีม Various View
โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จ.ปราจีนบุรี
ทีม HBT
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี
ทีมโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี
ทีม AYS Production
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทีม 2.9
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จ.เพชรบุรี