พิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี10

พิธีมอบรางวัล และ ปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๐วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศผล มอบรางวัลและพิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่๑๐

รางวัลขวัญใจมหาชน โรงเรียนพรหมารุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทีมอาสาสร้างสนามสร้างสุขสร้างปัญญา รางวัลที่ปรึกษาดีเด่น นางนงนุช ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน. อ.งาว ทีมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าด้วยฝายน้ำตก น้อมถวายแม่ของแผ่นดิน รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนรังษีวิทยา ทีม ขบวนการ5สีท้าหมอกควัน รางวัลดีเด่น 5 ทีม กศน. อ.งาว ทีม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าด้วยฝายน้ำตก น้อมถวายแม่ของแผ่นดิน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ทีม มัธยมด่านขุนทดรวมใจหวงป่าตามรอยพ่อ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทีม อาสาสร้างสนามสร้างสุขสร้างปัญญา กลุ่มครูไทยใจอาสา มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีม พี่อาสาพาน้องอ่านเขียน รุ่นที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง ทีม ไกด์น้อยพาเที่ยวเมืองเชียงชื่นรางวัลดีเด่น กศน. อ.งาวรางวัลดีเด่น มัธยมด่านขุนทดรางวัลดีเด่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์รางวัลดีเด่น ม.ทักษิณรางวัลดีเด่น โรงเรียนเมืองเชลียงรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นถ่ายภาพร่วมกัน

พิธีเปิดงานมอบทุน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดงานมอบทุน จิตสำนึกรักเมืองไทยปี ๑๐

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ๖ ทีม

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ๖ ทีม

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ครั้งที่ ๑

ปิดรับสมัครโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 10

ขณะนี้การรับสมัครโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมประกวด ในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่10 ได้ปิดรับผลงานแล้ว.... ขอขอบคุณอีกครั้ง สำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ปรากฎทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่ร่วมให้การสนับสนุน ร่วมประชาสัมพันธ์ ร่วมให้กำลังใจ ร่วมให้แนวคิด มุมมองต่างๆกับน้องๆเยาวชน ทีมงานผู้ดำเนินการโครงการทุกคนขอขอบคุณจากใจค่ะ #ร่วมคิดร่วมทำรวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๑๐เอกสารประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่เอกสารประชาสัมพันธ์