โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย

๓๒ ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๖ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๙-๘๔๔๗
โทรสาร ๐-๒๕๓๙-๘๐๕๖
e-mail : jsn.opsd.thailand@gmail.com