โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม
ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 091 780 6153