เปิดรับสมัครประกวดผลงาน
วันนี้ - ๑๕ ก.ค. ๖๑
ประกาศผลรอบ 12 ทีมสุดท้าย
๒๔ ก.ค. ๖๑
ประกาศผลรอบคัดเลือก
๑ ส.ค. ๖๑
ประกาศรอบตัดสิน มอบรางวัล
ก.ย. ๖๑


ข่าวสาร
พิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี10

พิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี10

พิธีมอบรางวัล และ ปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๐วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศผล มอบรางวัลและพิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่๑๐

ประกาศผล มอบรางวัลและพิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่๑๐

รางวัลขวัญใจมหาชน โรงเรียนพรหมารุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทีมอาสาสร้างสนามสร้างสุขสร้างปัญญา รางวัลที่ปรึกษาดีเด่น นางนงนุช ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน. อ.งาว ทีมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าด้วยฝายน้ำตก น้อมถวายแม่ของแผ่นดิน รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนรังษีวิทยา ทีม ขบวนการ5สีท้าหมอกควัน รางวัลดีเด่น 5 ทีม กศน. อ.งาว ทีม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าด้วยฝายน้ำตก น้อมถวายแม่ของแผ่นดิน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ทีม มัธยมด่านขุนทดรวมใจหวงป่าตามรอยพ่อ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทีม อาสาสร้างสนามสร้างสุขสร้างปัญญา กลุ่มครูไทยใจอาสา มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีม พี่อาสาพาน้องอ่านเขียน รุ่นที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง ทีม ไกด์น้อยพาเที่ยวเมืองเชียงชื่นรางวัลดีเด่น กศน. อ.งาวรางวัลดีเด่น มัธยมด่านขุนทดรางวัลดีเด่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์รางวัลดีเด่น ม.ทักษิณรางวัลดีเด่น โรงเรียนเมืองเชลียงรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นถ่ายภาพร่วมกัน

พิธีเปิดงานมอบทุน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดงานมอบทุน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดงานมอบทุน จิตสำนึกรักเมืองไทยปี ๑๐

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ๖ ทีม

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ๖ ทีม

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ๖ ทีม