หน้าแรก
ประกาศผล
รายละเอียด
ประกวดวาดภาพ
ประกวดภาพยนตร์สั้น
ข่าวกิจกรรม
ติดต่อ
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย
ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๘)

       โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสนับสนุนงานความมั่นคงของชาติและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

       โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเป็นเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองผ่านหัวข้อที่กำหนดเพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยเยาวชนได้พิจารณาศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความเห็นถึงสภาวะทางสังคมและสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการประกวด ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดหัวข้อและกิจกรรมการประกวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในห้วงเวลา ดังนี้

ปีที่ ๑
จัดการประกวดผลงานจิตรกรรม (ภาพวาด) ในหัวข้อ “ทำให้พ่อได้สุขใจ ทำให้ไทยได้มั่นคง ”
ปีที่ ๒
จัดการประกวดผลงานภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “จิตสำนึกรักเมืองไทย”
ปีที่ ๓
จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “เดินหน้าประเทศไทย…ร่วมกัน”
ปีที่ ๔
จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย…สำนึกดี”
ปีที่ ๕
จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ความเมตตา…ปรารถนาดี”
ปีที่ ๖
จัดการประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ ความยาว ๑ นาทีและการสร้างสรรค์บทเพลง ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่...ร่วมต้านทุจริต”
ปีที่ ๗
จัดการประกวดการแสดง ในหัวข้อ “Show Time Show Thai”

       สำหรับการดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๘) เป็นการสานต่อแนวคิดและการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยขยายผลสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ในการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ สำหรับในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวด เพื่อให้เกิดความสนใจในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” ในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติเป็นหัวข้อหลัก เพื่อให้เยาวชนได้นำเสนอแนวคิด ถ่ายทอดจินตนาการด้วยศรัทธาและพลังของความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน